Menu Zamknij

PRZEPISY PORZĄDKOWE NA CMENTARZU

PRZEPISY PORZĄDKOWE NA CMENTARZU

 • wstęp na teren cmentarza możliwy jest wyłącznie do zmroku,    
 • zarząd cmentarza troszczy się o utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza,
 • obowiązek utrzymania grobu i jego otoczenia w czystości i porządku spoczywa na osobie dysponującej grobem,
 • posegregowane śmieci i odpady należy składać do śmietników udostępnionych przez zarządcę cmentarza,
 • zarząd cmentarza nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń,
 • obowiązek indywidualnego ubezpieczenia grobu spoczywa na dysponencie grobu,
 • zarząd cmentarza nie odpowiada za uszkodzenia grobów, powstałe wskutek klęsk żywiołowych, dziania siły wyższej, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody niewynikające z zaniedbania lub zaniechania parafii,
 • przebywanie na cmentarzu w czasie występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jak: wichura, burza, gołoledź, śnieżyca itp. wymaga zachowania szczególnej ostrożności,
 • w okresie zimowym należy korzystać wyłącznie z odśnieżonych dróg i chodników,
 • woda z ujęć na terenie cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do podlewania roślin oraz do innych celów gospodarczych,
 • na terenie cmentarza zakazuje się, bez uprzedniego uzyskania zgody zarządu cmentarza, dokonywania jakichkolwiek prac kamieniarskich i budowlanych.

NA TERENIE CMENTARZA ZAKAZUJE SIĘ:

 • zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
 • zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza miejsca do tego przeznaczone,
 • niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,
 • ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy,
 • sporządzania zabudowy grobu, wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu,
 • przemieszczania nagrobków,
 • przenoszenia, niszczenia lub zabierania z cmentarza wszelkich elementów jego wystroju,
 • przebywania na cmentarzu poza godzinami otwarcia,
 • przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki rodziców,
 • prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, zarobkowej i handlowej oraz wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca,
 • sadzenia i usuwania drzew i krzewów, zbierania roślin, kwiatów, nasion,
 • wypalania śmieci,
 • wjazdu pojazdami mechanicznymi na cmentarz bez zezwolenia zarządu cmentarza,
 • jazdy rowerami i innymi pojazdami jednośladowymi,
 • wprowadzania zwierząt,
 • palenia tytoniu, picia alkoholu i spożywania środków odurzających,
 • przebywania w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie,