Menu Zamknij

PRZEPISY PORZĄDKOWE NA CMENTARZU

PRZEPISY PORZĄDKOWE NA CMENTARZU

 • wstęp na teren cmentarza możliwy jest wyłącznie do zmroku,
 • zarząd cmentarza troszczy się o utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza,
 • obowiązek utrzymania grobu i jego otoczenia w czystości i porządku spoczywa na osobie dysponującej grobem.
 • posegregowane śmieci i odpady należy składać do udostępnionych śmietników,
 • zarząd cmentarza nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń, obowiązek indywidualnego ubezpieczenia grobu spoczywa na dysponencie grobu,
 • zarząd cmentarza nie odpowiada za uszkodzenia grobów, powstałe wskutek klęsk żywiołowych, dziania siły wyższej, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru,
 • przebywanie na cmentarzu w czasie występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jak: wichura, burza, gołoledź, śnieżyca itp. wymaga zachowania szczególnej ostrożności,
 • w okresie zimowym należy korzystać wyłącznie z odśnieżonych dróg i chodników,
 • woda z ujęć na terenie cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do podlewania roślin oraz do innych celów gospodarczych,
 • na terenie cmentarza zakazuje się, bez uprzedniego uzyskania zgody zarządu cmentarza, dokonywania jakichkolwiek prac kamieniarskich i budowlanych.

 

NA TERENIE CMENTARZA ZAKAZUJE SIĘ:

 • zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
 • zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza miejsca do tego przeznaczone,
 • niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,
 • ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy,
 • sporządzania zabudowy grobu, wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu,
 • przemieszczania nagrobków,
 • przenoszenia, niszczenia lub zabierania z cmentarza wszelkich elementów jego wystroju,
 • przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki rodziców,
 • prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, zarobkowej i handlowej oraz wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca,
 • umieszczania reklam, prowadzenia akwizycji i rozkładania wizytówek,
 • sadzenia i usuwania drzew i krzewów, zbierania roślin, kwiatów, nasion,
 • wypalania śmieci,
 • wjazdu pojazdami mechanicznymi na cmentarz bez zezwolenia Zarządu Cmentarza,
 • jazdy rowerami i innymi pojazdami jednośladowymi,
 • wprowadzania zwierząt,
 • palenia tytoniu, picia alkoholu i spożywania środków odurzających,
 • przebywania w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie,
 • uprawiania żebractwa.

Pełna treść regulaminu dostępna jest tablicach ogłoszeniowych parafii, stronie internetowej parafii i jest do wglądu dla osób zainteresowanych w kancelarii parafialnej.

Sprawy pogrzebowe i cmentarza. Po konsultacjach z Radą Parafialną ustaliliśmy, że w razie pogrzebu zaleca się, by wieniec i znicze złożyła najbliższa rodzina zmarłego, natomiast uczestnicy pogrzebu zamiast wieńców, kwiatów i zniczy, by składali do wystawionej skrzynki, kondolencje w kopertach z zapewnieniem o modlitwie oraz wsparcie finansowe dla rodziny zmarłego. Dla uczczenia pamięci o zmarłym, wieniec lub kwiaty można przynieść w miesiąc, trzy miesiące, w rocznicę śmierci. Także Mszę Świętą w intencji zmarłego można zamówić w naszej lub innej parafii i powiadomić o tym rodzinę zmarłego.

Na sesji Rady Parafialnej (18.06.2020 r.) podjęliśmy decyzję, że od nowego roku 2021 na cmentarz nie wolno wnosić sztucznych wieńców, wiązanek i bukietów, tylko żywe. Te, które są obecnie, zwłaszcza zalane cementem, prosimy by nie wyrzucać na wysypiska, lecz zabierać do przydomowych śmietników.

Wszelkie prace remontowo-budowlane na cmentarzu prosimy uzgadniać z proboszczem.

Od początku XXI wieku wyprodukowano więcej plastikowych śmieci niż przez cały okres istnienia planety. Ziemia jest Darem Boga dla nas, dla naszych dzieci i następnych pokoleń.